top of page
DALL·E 2022-09-23 20.44.32 - finnish lake summer night, abstract water color painting main

MITÄ ON RATKAISUKESKEINEN TERAPIA?

 

Ratkaisukeskeisyys on terapiamuoto, missä hyödynnetään maanläheisiä ratkaisumalleja.
Ratkaisukeskeisyys painottaa tavoitteellista tapaa lähestyä erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita ja siinä korostetaan luovia ratkaisuja korostamalla muutosta, toiveikkuutta, voimavaroja, edistystä, pääpainona työskentelyssä ollen asiakkaan ja terapeutin yhteistyö.

Keskeisiä lähtökohtia ratkaisukeskeisyydessä ovat asiakaslähtöisyys, arvostava tapa kohdata asiakkaita, rakentava yhteistyö, myönteisyys, voimavarojen etsiminen, kannustaminen, ansion jako, motivaation merkitys, ongelmat tavoitteiksi. Ongelmat määritellään ratkaisukeskeisyydessä uudelleen ja miten niitä tulisi ratkaista luo uusia näkökulmia. Tulevaisuuteen suuntaavat kysymykset ja jos ongelma olisi poissa aiheiset ihmekysymykset, ovat lähtökohtina työskentelyssä. Yhteinen tavoite on työskentelyssä tärkeää. Kun tiedämme mikä on tavoite, löytyvät keinot tavoitteen saavuttamiseksi.

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautuneelle työlle on ominaista asiakaslähtöisyys ja voimavarakeskeisyys. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa ja hän on keskiössä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia taitoja ja hänen kykyjä ja voimavaroja käsillä olevan pulman ratkaisemisessa. Ratkaisukeskeisyydessä lähtökohtana ovat tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus, painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa. Terapeutti toimii oppaana ja auttaa asiakasta löytämään voimavaransa. Voimavarakeskeisyys näkyy ratkaisukeskeisyydessä poikkeuksien ja edistyksen huomioimisena. Takapakkeihin suhtaudutaan luontevasti, ne kuuluvat asiaan. Työskentelyssä kiinnitetään huomiota positiivisiin poikkeuksiin kun asiat ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu vaikka vain vähäisessäkin määrässä.

 

Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja testataan myönteisesti, luovasti ja leikkisästi. Olennaista on löytää uusia luoviakin ideoida vuorovaikutussuhteessa ja testata niitä käytännössä. Yhteistyö asiakkaan ja hänen omaisten kanssa pidetään tärkeänä ja siihen kannustetaan. Asiakkaan verkostoja pidetään aktiivisesti mukana asioiden ratkaisuissa.  Muutokset eivät tapahdu yksin. Ratkaisukeskeisessä työtavassa ajatellaan laajasti; työskentelyssä voidaan vapaasti käyttää muista työmuodoista lainattuja ideoita ja malleja.
 

 

bottom of page